Editorial Team

List of Editorial Boards of Journal of Sichuan University (Medical Edition)

Chairman: Zhang Lin (主任委员:张 林)

Vice Chairman: Zhou Xuedong, Zhang Zhirong, Li Weimin, Huang Canhua, Zhang Ben (副主任委员:周学东 张志荣 李为民 黄灿华 张 本)

Editor-in-chief: Zhang Lin (主 编:张 林)

Executive Editor: Zhou Xuedong (执行主编:周学东)

Executive Deputy Editor-in-chief: Bi Mingjiang (常务副主编:别明江)

 

Editorial Board :

Bao Lang (鲍 朗)   Xia Qing (夏 庆)
Du Junrong (杜俊蓉)   Yuan Quan (袁 泉)
Hu Yayi (胡雅毅)   Zhao Zhihe (赵志河)
Li Weimin (李为民)   Buhong (步 宏)
Liu Yi (刘 毅)   Jiang Yan (蒋 艳)
Shi Bing (石 冰)   Lin Yunfeng (林云锋)
Wei Qiang (魏 强)   Niu Ting (牛 挺)
Zhang Zhirong (张志荣)    Tang Chengwei (唐承薇)
Bi Feng (毕 锋)   Xia Ying (夏 莹)
Fu Ping (付 平)   Zeng Yong (曾 勇)
Huang Canhua (黄灿华)   Zheng Ying (郑 莹)
Li Zhengyu (李征宇)   Chen Jianping (陈建平)
Liu Zhenmi (刘振谧)   Gong Qiyong (龚启勇)
Song Zhenlei (宋振雷)   Kang Yan (康 焰)
Wu Jinhui (吴锦晖)   Liu Hanmin (刘瀚旻)
Yuan Ping (袁 萍)   Pan Jie (潘 杰)
Zhang Zunzhen (张遵真)   Tang Hong (唐 红)
Gao Huile (高会乐)   Xu Jianguo (徐建国)
Huangyuan (黄 园)   Zhang Ben (张 本)
Liang Weibo (梁伟波)   Zhou Dong (周 东)
Sun Xun (孙 逊)    

 

 

About Journal
Journal of Sichuan University (Medical Edition) is a comprehensive medical academic journal sponsored by Sichuan University, a high school directly under the Ministry of Education of the People's Republic of China. The purpose of this journal is to reflect the medical and health scientific research achievements of Sichuan University and domestic medical scientific research achievements and academic level, to carry out domestic and foreign academic exchanges, and to promote the development of medical and health services.
ISSN 1672-173X (Online)
CONTACTS
  • Email: mailbox@jsu-mse.com
  • Phone: 028-85501320
  • Website: jsu-mse.com
  • Address: 17, Section 3, Renmin Nanlu, Chengdu,
    Sichuan, 610041, People's Republic of China